15317997_1258587537543031_3849434154964805164_n

Малка мандра за производство на сирене и кашкавал с капацитет 100, 200 и 300 литра

Маримах Инокс ООД предлага решения за малки мандри.

Произвеждаме оборудване за производство на сирене и кашкавал с капацитет 100, 200 и 300 литра.

Оборудването е подходяшо за реализиране на проекти, които са съобразени с Наредба №26 от 14 октомври 2010 г

DSC_0076 ????????????????????????????????? ?????????? 10062014165 DSC00410

Публична покана

11                                                                222

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Маримах Инокс” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет “Закупуване и доставка на автоматична машина за плазмено рязане”.

Процедурата е във връзка изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0016-C01 Повишаване на енергийната ефективност в „Маримах-Инокс” ООДпо процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност на малките и средни предприятия” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Краен срок за подаване на оферти 01.03.2018 г.

 Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160_Marimaks_Sv 020118

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_Marimaks_SV 020118Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_Marimaks_SV 020118

Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160_Marimaks_SV 020118

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Dogovor dostavka

Повишаване на енергийната ефективност в “МАРИМАХ – ИНОКС” ООД

11222

 

МАРИМАХ – ИНОКС” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0016-C01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност в “МАРИМАХ – ИНОКС” ООД“ по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 555 565.00 лв. 332 491.11 лв. – европейско и 58 674.89 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца. 

Основната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на енергийната ефективност на „Маримах-Инокс” ООД чрез подмяна на съществуващата ръчна плазма с автоматична машина за плазмено рязане, интегриране на система за оползотворяване на отпадна топлина и система за мониторинг на енергопотреблението. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване;

-Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;(;

– Намаляване на отделяните въглеродни емисии;

-Повишено качество на произвежданите продукти;

-Увеличаване на количеството на произвежданата продукция;

– Навлизане на нови пазари в страната и чужбина.