Машина за миене на блокформи за сирене

Машина за миене на блокформи
Тунелен тип машина предназначена за измиване на блокформи за сирене.
Миалната машина има четери зони
1-ва Секция – Предмиене.
2-ра Секция – Основно миене
3-та Секция – Предплакнене
4-та Секция – Основно плакнене
Технически харектеристики:
Производителност – 250 бр/час
Захранващо наприжение – 400V / 3ph / 50Hz
Инсталирана мощност – 11 kW
Разход на пара

Миална машина за блок форми, може да се разработи със специална конфигураци и размери според изискванията и нуждите на клиента.

20211201_171204 20211201_171232

 

1

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МАНДРА СД“Лаф-Велизаров и сие“

Маримах инокс ООД е производител на оборудването по проект за Модернизация, разширение и реконструкция на СД“Лаф-Велизаров и сие“ в село Дъбравка.
53403608_2205951816321329_432294793419161600_n (1) 53636619_2023386047777867_718792330655563776_n (1)  54220513_295852651087011_70445168825729024_n (1) 53492952_667142880404025_8741578123306336256_n 53633627_411930252943333_618252871447609344_n53403608_2205951816321329_432294793419161600_n 1
Вани серинарски

Публична покана

11                                                                222

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Маримах Инокс” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет “Закупуване и доставка на автоматична машина за плазмено рязане”.

Процедурата е във връзка изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0016-C01 Повишаване на енергийната ефективност в „Маримах-Инокс” ООДпо процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност на малките и средни предприятия” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Краен срок за подаване на оферти 01.03.2018 г.

 Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160_Marimaks_Sv 020118

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_Marimaks_SV 020118Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_Marimaks_SV 020118

Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160_Marimaks_SV 020118

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Dogovor dostavka

Повишаване на енергийната ефективност в “МАРИМАХ – ИНОКС” ООД

11222

 

МАРИМАХ – ИНОКС” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0016-C01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност в “МАРИМАХ – ИНОКС” ООД“ по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 555 565.00 лв. 332 491.11 лв. – европейско и 58 674.89 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца. 

Основната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на енергийната ефективност на „Маримах-Инокс” ООД чрез подмяна на съществуващата ръчна плазма с автоматична машина за плазмено рязане, интегриране на система за оползотворяване на отпадна топлина и система за мониторинг на енергопотреблението. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване;

-Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;(;

– Намаляване на отделяните въглеродни емисии;

-Повишено качество на произвежданите продукти;

-Увеличаване на количеството на произвежданата продукция;

– Навлизане на нови пазари в страната и чужбина.