Публична покана

11                                                                222

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Маримах Инокс” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет “Закупуване и доставка на автоматична машина за плазмено рязане”.

Процедурата е във връзка изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0016-C01 Повишаване на енергийната ефективност в „Маримах-Инокс” ООДпо процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност на малките и средни предприятия” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Краен срок за подаване на оферти 01.03.2018 г.

 Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160_Marimaks_Sv 020118

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_Marimaks_SV 020118Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_Marimaks_SV 020118

Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160_Marimaks_SV 020118

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Dogovor dostavka