Повишаване на енергийната ефективност в “МАРИМАХ – ИНОКС” ООД

11222

 

МАРИМАХ – ИНОКС” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0016-C01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност в “МАРИМАХ – ИНОКС” ООД“ по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 555 565.00 лв. 332 491.11 лв. – европейско и 58 674.89 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца. 

Основната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на енергийната ефективност на „Маримах-Инокс” ООД чрез подмяна на съществуващата ръчна плазма с автоматична машина за плазмено рязане, интегриране на система за оползотворяване на отпадна топлина и система за мониторинг на енергопотреблението. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване;

-Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;(;

– Намаляване на отделяните въглеродни емисии;

-Повишено качество на произвежданите продукти;

-Увеличаване на количеството на произвежданата продукция;

– Навлизане на нови пазари в страната и чужбина.